Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden oefentherapie Mensendieck & Slaapoefentherapie

 

 1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck en Flexchair Oefentherapie.
 2. Wanneer het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.
 3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck/ Flexchair trainer bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken, is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck / flexchair trainer is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck/ flexchair trainer heeft.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 6 genoemde termijn niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck/ flexchair trainer verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck/  flexchair trainer van beslissende aard.
 8. Op alle geschilllen in verband houdend met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut Mensendieck/ flexchair trainer, waarop deze voorwaarden van toepassing, is het Nederland recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

 

 

Betalingsvoorwaarden workshops en cursussen

 

 1. Deelnemer is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor de afgenomen workshop of cursus.
 2. Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk ontvangen te zijn minimaal 14 dagen voorafgaand aan de eerste cursusdag op rekening NL 80 RABO 0305 3458 85 t.n.v. BodyPose.
 3. Bij overschrijding van het betalingstermijn is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de deelnemer de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De aanbieder is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de aanbieder heeft.
 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien de deelnemer aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de deelnemer dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de deelnemer aan de aanbieder verschuldigd is, de administratieve gegevens van de aanbieder van beslissende aard.Op alle geschillen in verband houdend met overeenkomsten tussen deelnemer en aanbieder, waarop deze voorwaarden van toepassing, is het Nederland recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Contactinformatie 

Maartje van der Wals   

Telefoon: 06 - 30705485 

Email: info@bodypose.nl 

 

Openingsdagen- & tijden

Dinsdag - 8.30 - 21.00

Woensdag - 8.30 - 17.00

Donderdag - 8.30 - 21.00

Vrijdag 8.30 - 17.00

Zaterdag 10.00 - 14.00

Adresgegevens Amsterdam

Flat Gooioord

Gooioord 6

1103 CA Amsterdam Zuidoost

Copyright © 2018 - BodyPose